top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Minicopters via website https://www.dronerepareren.nl

 

Mocht het u niet geheel duidelijk zijn wat Algemene Voorwaarden inhouden, algemene informatie vind u hier: http://www.iusmentis.com/contracten/algemenevoorwaarden/

Klachten
1 - Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die door de klant zijn omschreven en/of door Minicopters worden gevonden.

 

Prijs

2 - De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de ophaal- en terugbezorgkosten, de (eventuele) onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

Stoppen of doorgaan
3 - Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie gelijk of hoger zal zijn dan de verwachte waarde op het moment van reparatie dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren.
In dat geval vindt de reparatie pas plaats na (mondelinge) toestemming van de klant.

 

4 - Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen een opgegeven tijd (indien gegeven) dan kan de klant Minicopters niet houden aan deze opgegeven reparatietijd.

 

Kwaliteit
5 - Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit niet mogelijk is, ruil- imitatie- en/of eerder gebruikte onderdelen.
Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt Minicopters de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.

 

6 - Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

 

7 - Na de reparatie ontvangt de klant op verzoek een factuur met een korte omschrijving van de arbeidsuren en de vervangen onderdelen.

 

Garantie

8 - Minicopters geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant.
Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de factuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

 

9 - Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet Minicopters een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.

a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.

c. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie.

d. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

 

Betalingen en niet afgehaalde producten

10 - Indien na drie achtereenvolgende mededelingen van Minicopters aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de reparatie te betalen, is Minicopters bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. Het product blijft eigendom van Minicopters tot de reparatie betaling is voldaan (retentierecht). 

Indien na onderzoek door de klant besloten wordt het product niet te laten repareren heeft de klant gedurende drie maanden de optie het product op te halen. Na deze periode is Minicopters gerechtigd het product te vernietigen, te slopen en/of voor onderdelen te hergebruiken. 

Geschillen

11 - Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is het Nederlands recht van toepassing.
Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

Minicopters dient daarbij aan te kondigen, dat hij na het verstrijken van voornoemde termijn zich vrij zal achten het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

 

Geschillenoplossing door de rechter

12 -Alle geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van Minicopters. Minicopters blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Contactgegevens
Minicopters
Van Speykstraat 10

6712HG Ede Nederland

Telefoon: 0318 847267

E-mail: info@minicopters.nl
 

bottom of page